ÅRSPLAN 2020/2021

VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2020/2021

Årsplanen for barnehager er laget med utgangspunkt i; «Lov om barnehager», FNs Barnekonvensjon og Rammeplanen. Rammeplanen kan leses i sin helhet på Udir.no. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift hjemlet i barnehageloven og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

En årsplan skal gi en oversikt over den pedagogiske virksomheten i barnehagen, gi informasjon til foresatte om samarbeidspartnere og være et arbeidsredskap for oss som arbeider i barnehagen. «Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte» (udir.no)

Vi i Varpet Familebarnehage ønsker å særlig legge vekt på lek, læring, omsorg, trygghet, undring og glede i barnehagehverdagen vår. 

Vår visjon er: 

Kjærlighet, omsorg, trygghet og glede. 

Undring, nysgjerrighet og voksne tilsted 😊

 

OMSORG OG UNDRING

Omsorg skal prege alle situasjoner og komme til utrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkleding. Omsorg er en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Vi skal være lydhøre, vise nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vi skal være gode rollemodeller, møte barn med empati, medmenneskelighet, glede, humor og omtanke. Vi skal se hvert enkelt barn. Her i Varpet familiebarnehage har vi god tid til å se enkeltbarn, og vi har ressurser til å arbeide tett på enkeltbarnet samtidig som vi har en oversiktlig gruppe slik at det er lettere å forstå gruppedynamikken.

Vi skal bruke tid på å undre oss sammen med barna og legge til rette for et miljø hvor undring er en del av hverdagen. I rammeplanen står det at personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner for å fremme læring (R-17). Vi skal ikke gi barna de rette svarene, men vi skal hjelpe dem på vei mot en forståelse. Å forstå større og mindre sammenhenger blir slik en del av barnas meningsdanning i livet.FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN

Rammeplanen omtaler i kapittel 9 de ulike fagområdene som vi i barnehagen skal jobbe innenfor. Disse områdene er i stor grad de samme som barna senere vil møte i skolen. «Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold» (R-17, kap.9) Disse er delt inn slik: 

 1. Kommunikasjon, språk og tekst

 2. Kropp, bevegelse, mat og helse

 3. Kunst, kultur og kreativitet

 4. Natur, miljø og teknologi

 5. Etikk, religion og filosofi

 6. Nærmiljø og samfunn

 7. Antall, rom og form

Med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst menes det at barna får et positivt forhold til tekst og bilde som har betydning for kunnskap, samtaler og som inspirerer til fabulering og nyskaping. «Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.» (R-17) For personalet er det viktig å være bevisst over sin forbildefunksjon for hvordan man lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. Det er her naturlig for eksempel å bruke ulike bøker, leke med språket, sette ord på det som er rundt oss og hvordan vi har det. Dette fagområdet er noe vi jobber med hver eneste dag sammen med barna og noe vi hele tiden fokuserer mye på gjennom hele året.

 

Gjennom fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn e r kroppslige og uttrykker seg gjennom kroppen. Barnehagen skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider. Viktig at man også bidrar til at barna får gode vaner, kunnskap og holdninger når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. «Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.». «Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.» (R-17) Her jobber vi hver dag med bevegelse, under måltider og gjennom det å bruke kroppen i leken for eksempel.

 

Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. «Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.» (R-17). I dette fagområdet inngår uttrykksformer som blant annet; dans, drama, språk, film, musikk. Her jobber vi masse sammen med barna med å skape og være kreativ for eksempel med å lage ting, tegne, synge, høre på musikk osv. 

 

Fagområdet natur, miljø og teknologi skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barnehagen skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser og stimulere dem til å oppleve med alle sanser. Gjennom arbeidet med dette fagområdet vil barna få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling. De vil utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. Barnehagen tar også i bruk for eksempel Ipad og egnet teknologi. 

 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. «Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett» (R-17). Personalet skal bidra til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. Vi jobber her blant annet med filosofiske samtaler med barna i hverdagen og lar barna bli kjent med etikken gjennom medvirkning og undring i hverdagen.

 

Med fagområdet nærmiljø og samfunn menes det at barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal bidra til at barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Personalet skal arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Personalet skal også sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre. «Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene». (R-17). Vi gjør dessuten barna gode muligheter for å bli kjent i nærområdet gjennom det å være på for eksempel turer.

Innenfor fagområdet antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. «Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende». (R-17) Vi jobber med målinger, finner mønstre, møter på tallrekken og bruker matematikken i det daglige livet i barnehagen kontinuerlig.

For å sikre at barnehagen har et allsidig innhold, forutsetter rammeplanen at alle skal få ta del i alle fagområdene.

Vi jobber noen ganger med fagområdene enkeltvis, men den største delen av tiden i barnehagen er vi innom flere fagområder i èn aktivitet eller i løpet av en dag.   

I barnehageloven § 2 står det:” Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet”. Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer. 

 

Dette er sentralt:

Barnehagen skal være preget av varme, omsorg og trygghet. De voksne i barnehagen skal ha en anerkjennende kommunikasjon med hverandre og barna.

 • Gi barna en forutsigbar hverdag, som er med på å skape trygghet.

 • Vi ser hvert enkelt barn, samt hele barnegruppen.

 • Vi jobber for at det skal være et godt klima i barnegruppa der vennskap, toleranse og inkludering er fremtredende.

 • Vi jobber for å bli en helhetlig barnehage, der barn og voksne får brukt sine ressurser.

 • Vi legger vekt på godt samarbeid med hjem.

 • Vi har et godt arbeidsmiljø med et godt klima, som igjen gir barna et godt miljø. 

 • Vi støtter barna i leken og anser leken som veldig viktig både når det gjelder å lære og fordi leken har egenverdi i seg selv.

 •  Vi ser på barns medvirkning som svært viktig.
Barns medvirkning

 «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven §1 og §3» (R-17).

Gjennom kroppsholdninger, mimikk, språk og følelser uttrykker barn hva de ønsker og hvordan de har det. I hverdagen kan blant annet barna få være med å bestemme turer, aktiviteter og grupper. De kan komme med forslag og ønsker og erfarer gjennom dette at de blir tatt på alvor. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Personalets jobb er å lytte til ønskene, og tolke kroppsspråket til de barna som enda ikke kan snakke. «Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta» (R-17). Medvirkning handler ikke bare om å bestemme men det å faktisk ta barna på alvor. Forutsetningen for at de voksne skal kunne ivareta barns medvirkning er at de har kunnskap om hva det er og hvordan de kan legge til rette for at det skjer. I planlegging av barnehagehverdagen kan de voksne legge til rette for aktiviteter og lek med utgangspunkt i barnas interesser, undringer, opplevelser og hva de er opptatt av og uttrykker til hverandre og til de voksne.
Dette må ses i sammenheng med de ulike fagområder og krav i rammeplanen. Når barna opplever at deres interesser og opplevelser blir tatt hensyn til, og at voksne og barn samtaler om det som skjer, erfarer de at de påvirker og medvirker i egen hverdag.

 

Vi voksne skal

 

 • ha god kunnskap om hvert enkelt barn

 • lytte, samtale, vise respekt og ydmykhet

 • være fleksible, og gjøre eventuelle endringer dersom det er til det beste for enkelt barn og barnegruppen. 

 • Møte barna med anerkjennelse

                   Lek i barnehagen

 

Vi i Varpet familiebarnehage er opptatt av barns lek. Barns lek er allsidig, og barn leker fordi det er artig og er en naturlig væremåte for barn. Leken kjennetegnes ved at den er spontan, frivillig og styrt av barns indre forestillinger, erfaringer og fantasier Lekens verden er for barnet dets egen verden, med sin helt spesielle verdi.

 Rammeplanen uttrykker dette slik «Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre» (R-17) 

Personalet skal altså tilrettelegge for leken og sørge for at alle barna får delta i leken og erfare glede i lek. Personalet skal også observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser. Personalet skal veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre og være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek. Personalet skal ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. I leken vil barna erfare mye læring, glede og godt samspill. De utvikler sosial kompetanse og erfarer hele tiden nye ting. Leken er med andre ord veldig viktig for barnet og vi som personal vektlegger å sette av tid og rom til leken. Lek og læring er vevd inn i hverandre. Gjennom leken utvikler barna motoriske og sosiale ferdigheter, de lærer om seg selv og sin omverden.FORELDRESAMARBEID

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. Barnehageloven § 1.» (R-17)

Vi ønsker å skape et gjensidig tillitsforhold mellom personalet og de foresatte. Dette forsøker vi å gjøre ved å legge vekt på likeverdighet, respekt og åpenhet i kommunikasjonen. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.

Gjennom den daglige kontakten med foresatte vil vi både kunne motta og formidle informasjon om dagligdagse ting som omhandler barna, hjemmet og barnehagen. 

Vi ønsker å ha foreldresamtale med alle på høsten, og gir tilbud om samtale på våren.  

Her har vi mulighet til å snakke sammen, utveksle erfaringer og finne de beste løsningene for det enkelte barn. 

Barnehagen har to foreldrerepresentanter. Disse personene skal fungere som et ledd mellom foresatte og barnehagen. I barnehageloven § 4 står det: «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg”

Tillitsvalgte har taushetsplikt.

For inneværende år 2020/2021 er de tillitsvalgte:

 • Navn:                                        Tlf:                                  

 • Navn:                                        Tlf:

Foreldrerådet har også en representant til samarbeidsutvalget. Dette er i år :2020/ 2021

 • Navn:                                        Tlf:

Samarbeidsutvalget består også av Lena Strand (eier) og en ansatt. 

 

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Barnehagen har et tverrfaglig samarbeid med andre offentlige instanser ved behov. Dette gjelder i hovedsak:

 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

 • Spesial pedagogisk tjeneste (SPT)

 • Barnevern

 • Helsesøster

 • Logoped

Vi i barnehagen er underlagt taushetsplikt i forhold til forvaltningsloven § 13 a-f. Vi har opplysningsplikt til sosialtjenesten i forhold til å gi bistand i klientsaker, og vi har opplysnings – og meldeplikt til barneverntjenesten i forhold til «Lov om barneverntjenester». Det blir ikke meldt opp et barn til noen annen instans uten samtaler og samtykke fra foresatte.

 

PERSONALGRUPPEN 

Trude Solvang 

 Lena Stand

Eier/assistent       Eier/assistent

100 % stilling

   100 % stilling  

Tlf: 45 28 41 13 

Tlf: 40 41 11 90   

Linda Gudbrandsen

Pedagogisk leder

    40 % stilling

  Tlf: 90 63 93 33

Emilie Haugen Melbye

Victoria Solvang

Vikar/assistent

Vikar/assistent 

    

  Tlf: 96 04 41 19

 Tlf: 98 01 36 76   

     

    DAGSRYTME

For barn er det trygghet i det som er forutsigbart, situasjoner som skjer om igjen og om igjen. De opplever det som trygt at de kan forutse hva som skal skje. Vi har derfor en fast dagsrytme, og har kjernetid fra kl.10.00 til 14.00. Barnehagen stenger kl. 16.30 og personalets arbeidstid er slutt samme tidspunkt. Dette innebærer at barna må være ferdig hentet kl. 16.30.

 

Kl. 07.30

 • Barnehagen åpner

 • Frilek

Kl. 10.00

- Eventuell aktivitet 

Kl. 10.30 

- Eventuell samling

Kl. 11.00

- Måltid

Kl. 12.00

- Eventuell aktivitet /Utetid

Kl. 14.00

- Måltid

Kl. 14.45

- Frilek/evt utetid

Kl. 16.30

- Barnehagen  stenger

 

Pedagogisk dokumentasjon

«Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.» (R-17)

Målet er å tydeligere se hvert enkelt barn, gi grobunn for refleksjon og justering for å kunne videreutvikle kvaliteten.

Varpet familiebarnehage har en årsplan, som synliggjør barnehagens fokus. Den vurderes på ny etter hvert barnehageår, og endringer blir gjort. Barnehagen vil vurdere om det blir skrevet månedsplan eller månedsskriv. Barnehagen tar bilder, og gjennom dette synliggjør vi også barnas hverdag. Bilder er også et godt utgangspunkt for samtale mellom barn og foresatte. Hvert barn får sin egen perm hvor vi setter inn bilder, tegninger og andre minner og aktiviteter fra barnets tid i barnehagen. Ellers blir arbeidene til barna hengt opp på rommet før det blir sendt hjem eller satt i permen. I tillegg bruker vi ansatte kritisk refleksjon over vår daglige praksis ved å bruke samtaler, praksisfortellinger og eventuelle møter som arena. Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier, og synliggjør dermed hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Pedagogisk dokumentasjon er ett ledd i det som gjør at barnehagen blir en lærende organisasjon, som er i tråd med det som Rammeplanen slår fast i kap.7.

Oppstart i barnehagen

«Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke , utforske og lære» (R17, kap 6) 

 

Skoleforberedende arbeid

De eldste barna i barnehagen er klubb – barn. Det er en klubb der det blir gitt ulike oppgaver, gjort aktiviteter, egne turer og diverse annet. Barna har også en egen klubb -bok som heter Trampoline som vi jobber med. Målet med klubben er å ha noe eget, forberede barna på skolestart og vekke frem lærelyst. Vi i barnehagen ønsker å gjøre overgangen til skolen god og trygg for den enkelte og arbeider mot denne overgangen jevnt hele året. Barna får med en egen perm på slutten av året med ting de har jobbet med gjennom dette året.

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning». «Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen» (R17 – kap.6)

NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Klær:

Barna må til enhver tid ha med klær tilpasset vær og årstid, og ha ett ekstra skift i garderoben. Husk at tøy og sko skal merkes. 

Mat:

Det vil bli servert tre måltider i barnehagen. Frokost frem til 08.15, formiddagsmat kl 11 et fruktmåltid kl.14. Vi ønsker å formidle sunne matvaner til barna. Vi vektlegger at måltidet skal være en rolig stund hvor barn og voksne tar seg tid både til å spise og ha gode samtaler. 

«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse» (R-17, kap.9)

 • Vi jobber også aktivt med at barnehagen skal bidra til at barna «får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid» (R-17, kap.9)Sykdom:

Barn med redusert allmenntilstand skal holdes hjemme fra barnehagen. Dersom det forekommer oppkast/diarè skal barnet holdes hjemme 48 timer etter endt sykdom.

Medisinering: Viser til eget informasjonsskriv. Se egen info om covid-19.

Bursdagsfeiring:

Barnehagen ordner med drikke, og foreldrene tar med enten kake eller is. 

Vi ser frem til et flott barnehageår med muligheter, utfordringer, lek, undring og flotte dager for barn, ansatte og foreldre.

Med vennlig hilsen Lena, Trude, Victoria, Emilie & Linda

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.11 | 12:28

hei jeg er Rogjio

...
16.05 | 01:01

Hei jeg bil ha snaker med skjefen til barne hage fordi barne min kanskje beggener på deres barne hage

...
31.10 | 09:17

Superb explanation & it's too clear to understand the concept as well,Please visit here @ https://packers-and-movers-bangalore.in/

...
21.08 | 09:34

I august 2018 hadde vi en flott tur til Hulfjell besøksgård i Drangedal Både barn og voksne storkoste seg

...
Du liker denne siden