Standard side

Årsplan

VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2019 / 2020

Årsplanen for barnehager er laget med utgangspunkt i ”Lov om barnehager” og Rammeplanen 2017. Den skal gi en oversikt over den pedagogiske virksomheten i barnehagen, gi informasjon til foresatte om samarbeidspartnere, å være et arbeidsredskap for oss som arbeider i barnehagen.

Varpet Familiebarnehage ønsker å legge vekt på; læring og utvikling. Og vil ta utgangspunkt i rammeplanen og dens fagområder.

FAGOMRÅDENE

Rammeplanen vektlegger læring i lek, sosialt samspill og i fagområdene som er:

1.     Kommunikasjon, språk og tekst

2.    Kropp, bevegelse, mat og helse

3.    Kunst, kultur og kreativitet

4.    Natur, miljø og teknologi

5.    Etikk, religion og filosofi

6.    Nærmiljø og samfunn

7.    Antall, rom og form

Med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst menes det at barna får et positivt forhold til tekst og bilde som har betydning for kunnskap, samtaler og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. «Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.» (R-17) For personalet er det viktig å være bevisst over sin forbildefunksjon for hvordan man lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst.

 

Gjennom fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Barn uttrykker seg mye gjennom kroppen. Barnehagen skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider. Viktig at man også bidrar til at barna får gode vaner, kunnskap og holdninger når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. «Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.». «Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.» (R-17)

 

Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. «Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.» (R-17). I dette fagområdet inngår uttryksformer som blant annet; dans, drama, språk, film, musikk.

 

Fagområdet natur, miljø og teknologi skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barnehagen skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv. Skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser og stimulere dem til å oppleve med alle sanser. Gjennom arbeidet med dette fagområdet vil barna få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling. De vil utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. «Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett» (R-17). Personalet skal bidra til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

 

Med fagområdet nærmiljø og samfunn menes det at barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal bidra til at barna opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Personalet skal arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Personalet skal også sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre. «Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene». (R-17).

Innenfor fagområdet antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. «Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende». (R-17)

For å sikre at barnehagen har et allsidig innhold, forutsetter rammeplanen at alle skal få ta del i alle fagområdene.

Vi jobber noen ganger med fagområdene enkeltvis, men den største delen av tiden i barnehagen er vi innom flere fagområder i èn aktivitet eller i løpet av en dag.  

I barnehageloven § 2 står det: ”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet”. Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppen utfordringer.

 

VARPET FAMILIEBARNEHAGE – ET GODT STED Å VÆRE

Dette er sentralt:

    Barnehagen skal være preget av varme, omsorg og trygghet. De voksne i barnehagen skal ha en anerkjennende kommunikasjon med hverandre og barna.

      Gi barna en forutsigbar hverdag, som er med på å skape trygghet.

      Vi ser hvert enkelt barn, samt hele barnegruppen.

      Vi jobber for at det skal være et godt klima i barnegruppa der vennskap, toleranse og inkludering er fremtredende.

      Vi jobber for å bli en helhetlig barnehage, der barn og voksne får brukt sine ressurser.

      Vi legger vekt på godt samarbeid med hjemmet

      Vi har et godt arbeidsmiljø, som igjen gir barn et godt miljø.

       Vi ser barns medvirkning som svært viktig.

 

 

Barns medvirkning

 «Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven §1 og §3» (R-17).

Gjennom kroppsholdninger, mimikk, språk og følelser uttrykker barn hva de ønsker og hvordan de har det. I hverdagen kan blant annet barna få være med å bestemme turer, aktiviteter og grupper. De kan komme med forslag og ønsker og erfare gjennom dette at de blir tatt på alvor. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Personalets jobb er å lytte til ønskene, og tolke kroppsspråket til de barna som enda ikke kan snakke. «Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta». (R-17)

Vi voksne skal

:

        ha god kunnskap om hvert enkelt barn

        lytte, samtale, vise respekt og ydmykhet

        være fleksible, og gjøre eventuelle endringer dersom det er til det beste for barnegruppen.

        Møte barna med anerkjennelse

FORELDRESAMARBEID

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. Barnehageloven § 1.» (R-17)

Vi ønsker å skape et gjensidig tillitsforhold mellom personalet og de foresatte. Dette forsøker vi å gjøre ved å legge vekt på likeverdighet, respekt og åpenhet i kommunikasjonen. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.

Gjennom den daglige kontakten med foresatte vil vi både kunne motta og formidle informasjon om dagligdagse ting som omhandler barna, hjemmet og barnehagen.

Vi ønsker å ha foreldresamtale med alle på høsten, og gir tilbud om samtale på våren.

Her har vi mulighet til å snakke sammen, utveksle erfaringer og sette mål for det enkelte barn.

Barnehagen har to foreldrerepresentanter. Disse personene skal fungere som et ledd mellom foresatte og barnehagen. I barnehageloven § 4 står det: «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg”

Tillitsvalgte har taushetsplikt.

For inneværende år 2019/2020 er de tillitsvalgte:

              Navn:                                        Tlf:                                 

              Navn:                                        Tlf:

Foreldrerådet har også en representant til samarbeidsutvalget. Dette er i år :2019/ 2020

              Navn:                                        Tlf:

Samarbeidsutvalget består også av Lena Strand (eier) og en ansatt.

 

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

Barnehagen har et tverrfaglig samarbeid med andre offentlige instanser ved behov. Dette gjelder i hovedsak:

      Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

      Spesial pedagogisk tjeneste (SPT)

      Barnevern

      Helsesøster

      Logoped

Vi i barnehagen er underlagt taushetsplikt i forhold til forvaltningsloven § 13 a-f. Vi har opplysningsplikt til sosialtjenesten i forhold til å gi bistand i klientsaker, og vi har opplysnings – og meldeplikt til barneverntjenesten i forhold til «Lov om barneverntjenester». Det blir ikke meldt opp et barn til noen annen instans uten samtaler og samtykke fra foresatte.

 

PERSONALGRUPPEN

Trude Solvang 

Solvang Victoria 

Eier/assistent Vikar/assistent

100 % stilling

    

Tlf: 45 28 41 13    Tlf: 98 01 36 76

Lena Strand

Eier/assistent

100 % stilling

Tlf: 40 41 11 90

Mette Eikåsen

Pedagogisk leder

    40 % stilling

  

BARNEGRUPPEN

Navn

%

Født

 

 

 

Jente

         60%

2018

Gutt

100 %

2017

Jente

100%

2017

Jente

100 %

2019

Gutt

100 %

2019

Gutt

100 %

2015

Gutt

100 %

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSRYTME

For barn er det trygghet i det som er forutsigbart, situasjoner som skjer om igjen og om igjen. De opplever det som trygt at de kan forutse hva som skal skje. Vi har derfor en fast dagsrytme, og har kjernetid fra kl.10.00 til 14.00. Barnehagen stenger kl. 16.30 og personalets arbeidstid er slutt samme tidspunkt. Dette innebærer at barna må være ferdig hentet kl. 16.30.

 

Kl. 07.30

-  Barnehagen åpner

-  Frokost for de som ønsker frem til kl. 08.15

-  Frilek

Kl. 10.00

- Eventuell aktivitet

Kl. 10.30

- Eventuell samling

Kl. 11.00

- Måltid

Kl. 12.00

- Eventuell aktivitet /Utetid

Kl. 14.00

- Måltid

Kl. 14.45

- Frilek/evt utetid

Kl. 16.30

- Barnehagen  stenger

Pedagogisk dokumenatsjon

«Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.» (R-17)

Målet er å tydeligere se hvert enkelt barn, gi grobunn for refleksjon og justering for å kunne videreutvikle kvaliteten.

Varpet familiebarnehage har en årsplan, som synliggjør barnehagens fokus. Den vurderes på ny etter hvert barnehageår, og endringer blir gjort. Barnehagen vil vurdere om det blir skrevet månedsplan eller månedsskriv. Barnehagen tar bilder, og gjennom dette synliggjør vi barns hverdag. Bilder er også et godt utgangspunkt for samtale mellom barn og foresatte. Hvert barn får sin egen perm hvor vi setter inn bilder, tegninger og andre minner og aktiviteter fra barnets tid i barnehagen. Ellers blir arbeidene til barna hengt opp på rommet før det blir sendt hjem eller satt i permen.

Oppstart i barnehagen

«Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke , utforske og lære» (R17, kap 6)

 

Skoleforberedende arbeid

De eldste barna i barnehagen er klubb – barn. Det er en klubb der det blir gitt ulike oppgaver, gjort aktiviteter og diverse annet. Barna har også en egen klubb bok. Målet er å ha noe eget, forberede barna på skolestart og vekke frem lærelyst.

Overgangen mellom barnehage og skole

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning». «Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen» (R17 – kap.6)

NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Klær:

Barna må til enhver tid ha med klær tilpasset vær og årstid, og ha ett ekstra skift i garderoben. Husk at tøy og sko skal merkes.

Mat:

Det vil bli servert tre måltider i barnehagen. Frokost frem til 08.15, formiddagsmat kl 11 et måltid kl.14., Vi ønsker å formidle sunne matvaner til barna. Vi vektlegger at måltidet skal være en rolig stund hvor barn og voksne tar seg tid både til å spise og ha gode samtaler.

 

Sykdom:

Barn med redusert allmenntilstand skal holdes hjemme fra barnehagen. Dersom det forekommer oppkast/diarè skal barnet holdes hjemme 48 timer etter endt sykdom.

Medisinering: Viser til eget informasjonsskriv.

Bursdagsfeiring:

Barnehagen ordner med drikke, og foreldrene tar med enten kake, is eller gelè.

Vi ser frem til et nytt barnehageår med muligheter, utfordringer, lek, læring og kreativitet for barn, ansatte og foreldre.

Hilsen Lena, Trude, Victoria & Mette

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

31.10 | 09:17

Superb explanation & it's too clear to understand the concept as well,Please visit here @ https://packers-and-movers-bangalore.in/

...
21.08 | 09:34

I august 2018 hadde vi en flott tur til Hulfjell besøksgård i Drangedal Både barn og voksne storkoste seg

...
06.10 | 18:04

Fantastisk herlig å se de stolte ungene på toppen Min skjønne snakker enda om turen

...
13.03 | 16:08

Herlig å se barna kose seg på tur i skogen . Tidlig vår må jo bare nytes.

...
Du liker denne siden